600 میلیون تن ذخیره قطعی 33 نوع ماده معدنی در زنجان