آفریقای جنوبی به دنبال برقراری و استمرار همکاری با جمهوری اسلامی است