برداشت 5.5 میلیون تن نیشکر و تولید 600 هزار تن شکر در سال جاری در خوزستان