افتتاح یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در بوستان گفتگو