بانک مرکزی: سپرده گذاران تعاونی های در حال ساماندهی، صبور باشند