برای تبادل تجاری با ایران نیازمند شناشایی ظرفیت ها هستیم