69 درصد ارزش کل معاملات بورس قزوین به خرید اختصاص یافت