هدف دست نیافته آمریکا برای صفر کردن درآمد نفتی ایران