اجرای مرحله سوم طرح پایش و ارزیابی مصرف برق ادارات در پایتخت