پرداخت 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری