ذخایر کالایی کافی است/تحریم‌ها روی کالای اساسی اثر ندارد