قیمت نفت با تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا افزایش یافت