آمادگی انبوه‌سازان برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ