اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا