شرایط جدید بازار ثانویه ارز برای تجار تعیین شد/ خرید ارز برای گروه کالایی ۲ و ۳ میسر شد