آمریکا از روش قدیمی و منسوخ برای محاسبه تراز تجاری استفاده می‌کند