شنا در دریاچه سدها خطرناک‌تر از دریاهای مواج/ غرق شدن ۸ نفر در سال جاری در سدها و کانال‌های استان تهران