مصوبه شورای اقتصاد درباره شرکت‌های دولتی که وام می‌گیرند و پس نمی‌دهند