دیدار وزیر کار با سه عضو کابینه با محوریت همکاری های مشترک در حوزه اشتغال