کشاورزان خشمگین مسیر پالایشگاه‌ها و سوخت رسانی فرانسه را بستند