شرایط فروش نفت ایران به هند بعد از پایان برجام چگونه خواهد بود