نامه بانک مرکزی درسلب صلاحیت مدیرعامل بانک شهر/ پورزرندی: بانک شهر هیچ مشکلی ندارد